Hüvitise taotlemine

Hüvitise taotlemine

Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingu tingimustes määratletud sündmus või seisund, mille tagajärjel tekib soodustatud isikul kindlustussumma või selle osa saamise õigus ja kindlustusandjal kindlustussumma või selle osa väljamaksmise kohustus.

Kindlustusjuhtumi toimumisel makstakse kindlustushüvitis välja 30 päeva jooksul alates väljamaksetaotluse, kõikide väljamaksekohustuse välja selgitamiseks vajalike dokumentide ja muude andmete esitamist kindlustusandjale. Kindlustushüvitise maksmisest või sellest keeldumisest teavitatakse taotluse esitajat kirjalikult.

Kindlustusjuhtumist teatamine

Kui on toimunud kindlustusjuhtum, palume meid sellest informeerida esimesel võimalusel isiklikult või kolmandate isikute kaudu.

Esmast infot toimunud kindlustusjuhtumi kohta saab edastada: 

Lisainformatsiooni saamiseks palume samuti helistada telefoninumbril 610 3000 või saata meile küsimus
e-posti aadressile info@compensalife.ee.

Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

Kui Sinuga on juhtunud õnnetus, palun pöördu kindlasti arsti poole ning seejärel teavita meid juhtunust viie tööpäeva jooksul alates selle toimumisest või esimesel võimalusel, kui viivitatakse mõjuvatel põhjustel.

TEATA KINDLUSTUSJUHTUMIST:

Elektroonilist teate vormi täites palun vasta esitatud küsimustele ning lisa täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Sinuga ühendust võtta.

HÜVITISE TAOTLEMINE

Pärast töövõimetuse või raviperioodi lõppemist palume esitada hüvitistaotluse koos lisadega ja koos isikut tõendava dokumendiga Compensa Elukindlustuse kontorisse. Digitaalselt allkirjastatud hüvitistaotluse ning selle lisadokumendid saad esitada ka e-posti teel:  info@compensalife.ee.

Kindlustusjuhtumi hüvitistaotlus

Valuraha või päevaraha taotlemisel esitatavad dokumendid:

  • koopia ajutist töövõimetust kinnitavast töövõimetuslehest, koopia kiirabi- või patsiendikaardist, väljavõte ravi- või haigusloost ning koopiad traumast tingitud uuringute otsustest; tööõnnetuse korral koopia tööõnnetuse raportist. Juhul, kui õnnetusjuhtumiga seoses on algatatud uurimine, palume esitada andmed uurimist teostavate isikute kohta.
  • Kui soodustatud isikuks on alla 18a laps, lisa lapse sünnitunnistus ja veendu, et lapsel oleks kehtiv arvelduskonto.

Püsiva puude või invaliidsushüvitise taotlemisel esitatavad dokumendid:

  • palume esitada koopiad püsiva töövõimetuse või puude tuvastamist tõendavatest dokumentidest, sh väljavõte terviseandmetest ja koopiad arstliku ekspertiisikomisjoni otsustest.
  • Kui soodustatud isikuks on alla 18a laps, lisage lapse sünnitunnistus ja veendu, et lapsel oleks kehtiv arvelduskonto.

LISAINFO

klienditeenindus 610 3000, E-R 8.00-17.00
info@compensalife.ee.

Tegutsemine surmajuhtumi korral

Surmajuhtumi korral palume soodustatud isikutel, kellel on õigus kindlustussummale või selle osale, pöörduda meie poole ühe aasta jooksul arvates surmajuhtumi toimumisest.

TEATA SURMAJUHTUMIST:

Elektroonilist vormi täites palume vastata küsimustele ning lisada täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Teiega ühendust võtta.

HÜVITISE TAOTLEMINE

Palume esitada hüvitistaotluse koos lisadega ja isikut tõendava dokumendiga Compensa Elukindlustuse kontorisse. Digitaalselt allkirjastatud hüvitistaotluse ning selle lisadokumendid saate esitada ka e-posti teel:  info@compensalife.ee.

Kindlustusjuhtumi hüvitistaotlus


Surmajuhtumi lisadokumendid:

  • Surmatõend, arstlik surmateatis või nende notariaalselt tõestatud ärakiri, väljavõte haigusloost,  sünnitunnistus (kui soodustatud isik on laps), tööõnnetuse raport, pärimistunnistus, uurimisasutuse otsus.
  • Juhul kui on alustatud kriminaalne menetlus, tuleb kindlustusjuhtumist viivitamatult teatada politseile ning raviasutusele ja teatada meile uurijate kontaktandmed.

LISAINFO

Klienditeenindus telefonil 610 3000, E-R 8.00-17.00
info@compensalife.ee

Kindlustustähtaja saabumine

Kogumisperioodi lõppemine

Kogumisperioodi lõppemisest teavitame oma kliente kirjalikult või telefoni teel. 

Perioodi lõppemisel palume kindlustusvõtjal või soodustatud isikul kindlustuslepingu reservi kättesaamiseks ning avalduse esitamiseks pöörduda meie kontoritesse. Kaasa palume võtta isikut tõendava dokumendi. Avalduse vormi leiate siit:

Kindlustuslepingu tähtaegse lõppemise avaldus

Lisainformatsiooni avalduste täitmise kohta saab meie klienditeeninduse telefonil 610 3000.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor