Kindlustussõnastik

Veebikontoris esinevate mõistete selgitusi

E-arve

on elektrooniline arve, mille kindlustusandja Compensa Life edastab kindlustusvõtja tellimisel tema internetipanka ja mille kindlustusvõtja saab üle vaadata ja maksta. Kindlustusvõtja saab internetipanka tellida täismahus või piiratud mahus e-arve. Täismahus e-arve sisaldab makse saaja andmeid, maksetähtaega, kindlustusmakse suurust ja kindlustuslepingu andmeid (lepingu number, lepingu liik ja lepingus kindlustatud isikud). Piiratud mahus e-arve sisaldab makse saaja andmeid, makstetähtaega ja kindlustusmakse suurust. Juhul, kui maksjaks on kolmas isik, mitte kindlustusvõtja, saab maksja tellida internetipanka ainult piiratud mahus e-arve.

E-arve püsimakseleping

on maksja (e-arve saaja) poolt pangale antud korraldus e-arvete automaatseks tasumiseks tema arvelduskontolt e-arvel näidatud maksetähtajal või muul e-arve püsimakselepingus näidatud tähtajal. E-arve püsimakselepingu saab sõlmida kindlustusandja esindustes, internetipangas või pangakontoris. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada ainult internetipangas või pangakontoris.

Garanteeritud periood

on ajavahemik, mille jooksul kindlustusandja Compensa Life on kohustatud tegema pensionimakseid soodustatud isikule, kui kindlustatud isik vastava perioodi jooksul sureb. Garanteeritud periood algab pensioniperioodi alguskuupäeval ning kestab kindlustuslepingus kokkulepitud aja jooksul.

Investeerimisrisk

on igasuguse investeerimistegevusega kaasnevad riskid ehk kahjumi tekkimise oht, samuti oht mitte saavutada kavandatud investeerimistulemust.

Isikuandmed

on andmed, mida kindlustusandja Compensa Life kliendi kohta teab, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.

Kindlustatud isik

on kindlustuslepingus nimeliselt määratud füüsiline isik, kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud.

Kindlustusandja

on elukindlustusselts Compensa Life Vienna Insurance Group SE.

Kindlustushüvitis ehk hüvitis

on rahasumma, mille kindlustusandja Compensa Life kindlustusjuhtumi korral vastavalt kindlustuslepingule välja maksab. Erinevate kindlustusjuhtumite korral väljamakstavad hüvitised on sätestatud kindlustustoote tingimustes.

Kindlustusjuhtum

on kindlustuslepingus kokku lepitud sündmus, mille toimumise korral peab kindlustusandja Compensa Life välja maksma kindlustushüvitise. Kindlustusjuhtumid on defineeritud kindlustustoodete tingimustes.

Kindlustuskaitse

on kindlustusandja Compensa Life kohustus maksta kindlustatud isiku surma või lisakindlustuse kindlustusjuhtumi korral välja kindlustushüvitis kindlustuslepingus sätestatud ulatuses, tingimustel ja korras. Kindlustuskaitse algab kindlustusperioodi algkuupäeval kell 00.00 ning lõpeb kindlustusperioodi lõppkuupäeval kell 24.00.

Kindlustusleping

on kindlustusandja Compensa Life ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kokkulepe, mille alusel kindlustusvõtja tasub kindlustusmakseid ning kindlustusandja maksab välja kindlustushüvitise kindlustuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Kindlustusleping koosneb järgmistest osadest: kindlustusandja aktsepteeritud kindlustusavaldus, üldtingimused, kindlustustoote tingimused, kindlustusandja kehtiv hinnakiri, sõltuvalt kindlustustootest kindlustusandja kehtiv tehingute teostamise kord ja kindlustuspoliis koos selle lisadega.

Kindlustuslepingu reserv

on kindlustuslepingu rahaline väärtus, mis arvutatakse kindlustustoote tingimuste ja kindlustusmatemaatika reeglite alusel. Garanteeritud intressiga kogumistooted: kindlustuslepingu reserv moodustub laekunud kindlustusmaksetest, kindlustuslepingule arvestatud garanteeritud intressist ja lisakasumist ning maha arvestatud kindlustuslepingu tasudest. Garanteeritud aastane intress arvestatakse ja lisatakse kindlustuslepingu reservile iga kuu viimasel kuupäeval. Investeerimisriskiga tooted: Kindlustuslepingu reserv on kindlustuslepinguga seotud väärtpaberite koguste rahaline väärtus, mis arvutatakse kindlustusandja tehingute teostamise korra järgi.

Kindlustuslepingu reservi investeerimisstruktuur

on kindlustuslepingu reservi protsendiline jaotus kindlustusandja Compensa Life'i poolt pakutavate väärtpaberite vahel.

Kindlustuslepingu tasud

on kindlustuslepinguga seotud tasud, mida kindlustusvõtja on kohustatud kindlustusandjale tasuma. Kindlustusandjal on õigus kindlustuslepingu tasud maha arvata tasutud kindlustusmaksetest ja kindlustuslepingu reservist.

Kindlustusmakse

on rahasumma, mille kindlustusvõtja tasub kindlustusandjale. Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustusandja tariifidest, kindlustatud isiku andmetest, kindlustuskaitsetest, kindlustuslepingu tasudest ning kindlustusperioodi ja kogumisperioodi pikkusest.

Kindlustusmaksete investeerimisstruktuur

on kindlustusvõtja määratud uute laekuvate kindlustusmaksete protsendiline jaotus kindlustusandja Compensa Life poolt pakutavate väärtpaberite vahel.

Kindlustusperiood

on kindlustuslepingus kokku lepitud ajavahemik, mille jooksul kehtib kindlustuskaitse. Kindlustatud isik ei tohi kindlustusperioodi lõppedes olla vanem kui 70 aastat.

Kindlustuspoliis

on kindlustuslepingu sõlmimist tõendav dokument.

Kindlustusrisk

on kindlustusjuhtumi toimumise oht.

Kindlustussumma

on kindlustuslepingus kokku lepitud rahasumma, mis kindlustusjuhtumi korral on kindlustusandja väljamakse ülempiir.

Kindlustusvõtja

on vähemalt 18-aastane füüsiline isik või juriidiline isik, kes sõlmib kindlustusandjaga Compensa Life kindlustuslepingu ja kellel lasuvad kindlustuslepingust tulenevad kohustused.

Kogumisperiood

on kindlustuslepingus kokku lepitud ajavahemik, mille jooksul kindlustusvõtja tasub kindlustusmakseid eesmärgiga koguda ja investeerida raha.

Lisakasum

on kindlustusandja kindlustustegevuses saadav tulu, mille kindlustusandja võib lisada garanteeritud tootlusega kindlustuslepingute reservile.

Maksmissagedus

on kindlustusmaksete tasumise sagedus.

Nüüdisväärtus

on tulevikus makstava pensioni ja lepingutasude tänane väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid.

Osaline väljamakse

on summa, millele kindlustusvõtjal on õigus enne kindlustusjuhtumi toimumist ning mis tehakse kindlustuslepingu reservi arvelt. Avaldusel näidatud osalise väljamakse summat vähendatakse teenustasude võrra vastavalt kindlustuspoliisil näidatud määradele. Pärast osalise väljamakse summa ja teenustasude maha arvestamist peab kindlustuslepingu reservi suurus vastama kindlustusandja kehtivas hinnakirjas fikseeritud minimaalsummale.

Pensioni saamise sagedus

on pensionimaksete teostamise sagedus kindlustusandja Compensa Life poolt.

Pensioniaasta

on üheaastane periood, mille arvestus algab (II samba) kindlustuslepingu sõlmimisest.

Pensionifond

on kohustuslik pensionifond.

Pensioniperiood

on kindlustuslepingus kokku lepitud aeg, millal kindlustatud isikul on õigus saada pensionimakseid.

Rahvapensioni määr

on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel kehtestatud rahvapensioni määr.

Registripidaja

on Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja.

Riskivaba intressikõver

on Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt avaldatud intressikõver, mis näitab erinevate perioodide ja intressimäärade vahelist seost. Nimetatud intressikõvera kasutamine pensionilepingute tagastusväärtuse arvutamisel on sätestatud kogumispensionide seaduses.

Sidumata makse

on kindlustuslepingu reserviga veel sidumata makse. Investeerimisriskiga lepingu puhul ei ole reserviga sidumiseks vajalikud osakute väärtused veel teada.

Soodustatud isik

on füüsiline või juriidiline isik, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise järel õigus saada kindlustushüvitis lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Tagastusväärtus

on rahasumma, mis tuleb kindlustusvõtjale välja maksta, kui kindlustusleping lõpeb ülesütlemise või taganemisega, samuti muudel kindlustustoote tingimustes või õigusaktides sätestatud juhtudel. Tagastusväärtust arvestatakse kindlustustoote tingimustes ettenähtud korras.

Vanus pensionile jäämisel

on kindlustatud isiku vanus, mille saabumisel hakkab kindlustusandja Compensa Life teostama pensioni väljamakseid.

Veebikontor

on kindlustusandja elektrooniline kanal, mille kaudu klient tuvastab ennast kindlustusandja ees ning mida kasutatakse kindlustusandja kehtestatud tingimustel kindlustusandja ja kliendi vaheliseks suhtluseks.

Viitenumber

on kindlustuslepingu number, mis märgitakse maksekorraldusele kindlustusmaksete tasumisel.

Volitatud isik

on isik, kellele kindlustuvõtja usaldab lepingu üle otsustamise pärast kindlustusvõtja surma.

Volitatud töötleja

on isik, kes töötleb kindlustusandja ülesandel isikuandmeid kindlustusandjaga sõlmitud lepingu alusel.

Välistused

on üldtingimustes ettenähtud juhud, mille puhul kindlustusandja võib kindlustushüvitist vähendada või selle väljamaksmisest keelduda.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor