Maksuabi

Investeerimisega kaasnevad mitmed maksusoodustused. Sellelt lehelt leiad kiirelt olulisemad aspektid maksustamise kohta lepinguliigi järgi.

Riskikindlustused

Riski-, laenu- ja õnnetusjuhtumikindlustuslepingust saadud hüvitistelt tulumaksu tasuma ei pea.

Lastekindlustused

GARANTEERITUD TOOTLUSEGA LASTE KOGUMISKINDLUSTUS

Lepingust tehtud väljamaksetelt tulumaksu tasuma ei pea.

INVESTEERIMISRISKIGA LASTE KOGUMISKINDLUSTUS

Lisakindlustuste hüvitistetelt või ka sumajuhtumihüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

Lepingust saadav investeerimistulu (so sisse- ja väljamaksete vaheline summa) kuulub tulumaksuga maksustamisele järgmiselt:

 • lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, investeerimistulult kuni 31.12.2023 tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.
 • alates 1. augustist 2010 sõlmitud lepingute investeerimistulult tuleb tasuda tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.
  Alates 2018 aastast loetakse investeerimistulu soodustatud isiku aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada tema maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu ilma lastelepingust saadud tuluta jääb alla üldise tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustus on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

STRUKTUURI MUUTMINE

Investeeringute struktuuri muutmise ehk fondiosakute vahetamisega kogumisperioodi jooksul võimaliku tulu maksustamist ei kaasne.

Investeerimisriskiga kogumiskindlustused

Kui Sul on sõlmitud III samba pensionileping, siis palun loe infot siit.

KINDLUSTUSHÜVITISED

Lisakindlustuste hüvitistelt ja sumajuhtumihüvitiselt tulumaksu tasuma ei pea.

Lepingust saadav investeerimistulu (so sisse-ja väljamaksete vaheline summa) kuulub maksustamisele tulumaksuga alljärgnevalt:

 • Lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, investeerimistulult kuni 31.12.2023 tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.
 • Alates 1. augustist 2010 sõlmitud lepingute investeerimistulult tuleb tasuda tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat soodustatud isikule saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Alates 2018. aastast loetakse teenitud investeerimistulu aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada soodustatud isiku maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 eurot aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu jääb alla üldise tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustust on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

STRUKTUURI MUUTMINE

Investeeringute struktuuri muutmine ehk fondiosakute müümine ja ostmine kogumisperioodi jooksul toimub lepingu sees ja seetõttu ei kaasne sellega võimaliku tulu maksustamist.

Pensionikindlustused

Compensa pakub kolme tüüpi pensionilepinguid: tulumaksusoodustuseta pensionikindlustuse lepinguid, III samba ehk täiendava kogumispensioni lepinguid ja II samba ehk kohustusliku kogumispensionikindlustuse lepinguid.

TULUMAKSUSOODUSTUSETA PENSIONILEPINGUD

Pensionilepingute väljamaksed on tulumaksuvabad ning neid ei liideta Sinu aastatulule.

III SAMBA LEPINGUD EHK TULUMAKSUSOODUSTUSEGA PENSIONILEPINGUD

III sambasse tehtud sissemaksetelt saad tagasi 20% tulumaksu juhul, kui Sinu sissemaksed III sambasse ei ületa 15% Sinu maksustatud aastatulust ja jäävad alla 6 000 euro. Makstud tulumaksu saad tagasi tuludeklaratsiooni esitamisel järgmise aasta alguses. NB! tulumaksu saad tagasi ainult juhul, kui Sa oled maksnud tulumaksu, näiteks maksustatav aastatulu 2020. aastal peab olema suurem kui 6 000 eurot.

III samba väljamaksete maksustamine:

Kui Sinu leping on sõlmitud enne 31.12.2020

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sa oled noorem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sa oled vanem kui 55 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtad III sambast välja
  • soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

Kui Sinu leping on sõlmitud alates 01.01.2021

 • kui leping on kestnud alla 5 aasta või Sinu pensionieani on jäänud rohkem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse tulumaksumäär 20%
 • kui leping on kestnud üle 5 aasta ja Sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on ühekordse väljamakse või alla soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtad III sambast välja
  - soovitusliku kestusega* regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  - eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Sinu vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Sulle saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni.

Alates 2021. aastast liidetakse Sinu aastatulule ainult 20%-ga maksustatud väljamaksed

Väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral

Töötukassa tuvastab inimesel osalise või puuduva töövõime alates töövõime hindamise taotluse esitamise päevast kuni viieks aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensionieani. Täieliku puuduva töövõime määramise korral on võimalik alates 1. jaanuarist 2021. a II sambast pensionile jääda enne vanaduspensioniea saabumist.

Juhul, kui Sul on tuvastatud puuduv töövõime, siis alates 2021. aastast väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta ning seda Sinu aastatulule ei liideta.

 

II SAMBA LEPINGUD EHK KOHUSTUSLIKU KOGUMISPENSIONIKINDLUSTUSE LEPINGUD
 

 • kui Sinu pensionieani on jäänud vähem kui 5 aastat, on lühema kui soovitusliku kestusega* pensioni tulumaksumäär 10%
 • kui võtad II sambast välja
  • vähemalt soovitusliku kestusega* pensioni, siis on tulumaksumäär 0%
  • eluaegset regulaarset pensioni, siis on tulumaksumäär 0%.

*Soovituslik kestus – pensioniperiood, mis on arvutatud kindlustuspensioni maksmise alguses Sinu vanusele vastava üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud, täisaastateks ümardatud, meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel.

Alates 2021.aastast II samba pensioni Sinu aastatulule ei liideta.

Väljamaksed täieliku ja püsiva töövõimetuse korral

Juhul, kui Sul on tuvastatud puuduv töövõime, siis alates 2021.aastast väljamaksetelt tulumaksu kinni ei peeta ning seda Sinu aastatulule ei liideta.

 

ÜLDINE TULUMAKSUVABA MÄÄR

Alates 1.jaanuarist 2021.a. II ja III samba pensione maksuvaba tulu arvestamisse ei kaasata. Aastatulu arvestusse lähevad ainult need III samba väljamaksed, mida maksustatakse 20%-ga.

Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Pärimine

Kõik kindlustushüvitised, sh surmajuhtumihüvitised, on reeglina tulumaksuvabad.

Erandiks on III samba, II samba ja osade investeerimisriskiga kogumiskindlustuste lepingud kogumisosa piires.

II JA III SAMBA PENSIONILEPINGUD

Surm kogumisperioodi jooksul:

Surmajuhtumi kindlustuskaitse korral väljamakstavalt surmajuhtumihüvitiselt tulumaksu kinni ei peeta. Lepingule kogunenud reservi väljamaksmisel soodustatud isikule, tuleb tasuda 20% tulumaksu.

Surm pensioniperioodi jooksul:

Soodustatud isikul on õigus pensioni väljamaksetele kuni garanteeritud perioodi lõpuni lepingus kokkulepitud tingimustel. Samuti võib soodustatud isik taotleda pensioni ühekordset ettemaksu, kuid sellisel juhul kaotab ta intressi ettemakstud perioodi eest. Olenemata sellest, kas soodustatud isik valib pensionimaksete jätkamise või ühekordse väljamakse, tuleb väljamaksetelt tasuda 20% tulumaksu.

Kui II samba pensionilepingu soodustatud isikul on ka endal II samba pensionileping, võib ta avaldada soovi kanda pensioni ühekordne ettemaks garanteeritud perioodi eest enda pensionilepingusse. Sellisel juhul tulumaksu tasuma ei pea.

Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat soodustatud isikule saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kui soodustatud isiku aastatulu ilma pärimise tõttu saadud tuluta jääb alla tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu (osaliselt) tagasi. Neile, kelle aastatulu ilma pärimise tõttu tehtud väljamakseta jääb vahemikku 14 400 – 25 200 eurot, toob see kaasa maksuvaba tulu vähenemise.

INVESTEERIMISRISKIGA KOGUMISKINDLUSTUSED

Surmajuhtumi kindlustuskaitse korral väljamakstavalt surmajuhtumihüvitiselt tulumaksu kinni ei peeta.

Lepingute, mis on sõlmitud enne 1. augustit 2010 ja mis on olnud jõus vähemalt 12 aastat, tulult tulumaksu tasuma ei pea. Samuti ei lisata seda soodustatud isiku aastatulule.

Kui leping oli sõlmitud peale 1. augustist 2010, tuleb tasuda investeerimistulult (lepingusse tehtud sisse- ja väljamaksete vaheline summa) tulumaks 20%. Tulumaksu peab kinni Compensa ning näitab kinni peetud summat Teile saadetavas väljamakseteatises. Compensa teavitab sellest ka Maksuametit ning see kantakse soodustatud isiku eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Investeerimistulu loetakse alates 2018. aastast aastatulu koosseisu ja see võib mõjutada soodustatud isiku maksuvaba tulu arvestust (juhul kui tema ülejäänud tulud on vahemikus 14 400 – 25 200 eurot aastas). Kui soodustatud isiku aastatulu ilma kindlustuslepingust saadud investeerimistuluta jääb alla üldise tulumaksuvaba määra, soovitame kindlasti tuludeklaratsioon esitada, sest siis saab makstud tulumaksu tagasi.

Tulumaksukohustust on võimalik edasi lükata kui Compensa teeb ülekande soodustatud isiku investeerimiskontole. Lepinguga teenitud kasumi väljavõtmine investeerimiskontolt deklareeritakse vastava aasta tuludeklaratsioonil koos kõikide muude sama aasta investeerimiskontol toimunud sisse- ja väljamaksete tehingutega. Senikaua, kuni toimub kasumi reinvesteerimine investeerimiskonto kaudu, tulumaksu tasuma ei pea.

Ülejäänud kindlustuslepingu reservilt pärimise korral tulumaksu tasuma ei pea.

Ettevõtjale

Tööandjal on võimalus teha oma töötajate III samba pensionikindlustuse lepingutesse sissemakseid ilma selle eest tulumaksu maksmata. Tulumaksusoodustus kehtib sissemaksetele, mis ei ületa 15% töötaja aastasest maksustatavast brutotulust kuni 6 000 euro ulatuses.

Kui sissemakseid teevad nii tööandja kui ka töötaja, summeeritakse maksed. Soodustus kehtib sama piirmäära ulatuses. Tööandja poolt tehtud sissemakseid töötaja enda maksustatavast tulust maha arvata ei saa.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor