Fondiinfo

Compensa Elukindlustuse kaudu saate ligipääsu erinevatele fondidele üle maailma

Investeerimine fondidesse on lihtne, kuid tuleb meeles pidada, et investeeritud raha väärtus sõltub otseselt kindlustuslepinguga seotud fondiosakute väärtusest ja vastutus õigete valikute tegemise eest on Teie enda kanda. Compensa Elukindlustus pakub erinevaid võimalusi investeerimiseks võlakirja- ja aktsiafondidesse ning segafondidesse. Meie valikus on nii rahvusvaheliste kui ka Eesti fondivalitsejate poolt juhitud investeerimisfonde.

Compensa Elukindlustus ei ole seotud ühegi varahaldusettevõttega, mis annab meile võimaluse pakkuda parimaid investeerimisfonde: Alfred Berg  Rahastoyhtiö,  Evli Bank Plc, BNP Paribas Investment Partners'i ja C-Quadrat Kapitalanlage AG. Lähemalt lugege varahaldusettevõtetest.

Reeglitest, mille alusel valitakse välja meie klientidele pakutavad fondid, saate lähemalt lugeda siit.

Compensa Life klientidele loodud portfellid

Meie valikus on spetsiaalselt Compensa Life'i klientidele koostatud investeerimistooted, mille osakuid on võimalik soetada ainult meie kaudu. Compensa Life'i portfellide kaudu on võimalik pääseda suurtele võlakirja- ja aktsiaturgudele ning saada samad eelised, mis on muidu kättesaadavad vaid suurinvestoritele.

Balti Kasvuportfell - Kawe Kapital

Kasvuportfelli puhul ei ole tegemist garanteeritud tulususega tootega. Portfelli tootlus sõltub ainult portfellihalduri tulemuslikkusest raha investeerimisel. Kasvuportfelli eesmärgiks on reageerida finantsturgudel toimuvatele sündmustele kiiremini ja mitte siduda portfelli kindla investeerimisstrateegiaga. Vastavalt vajadusele on võimalik muuta aktsiate, võlakirjade ja rahaturuinstrumentide osakaalu portfellis ning keskenduda valitud turgudele erinevatel aegadel.

Kasvuportfell on erinevatest finantsinstrumentidest koostatud ja aktiivselt juhitud portfell, kus investeeringud on peamiselt seotud, kuid mitte piiratud Baltikumi finantsturgudega. Portfelli põhiorientatsiooniks on väärtusaktsiatesse investeerimine, kuid kuna portfelli kuuluvad aktsiad on maailmamastaabis enamasti suhteliselt väikese turuväärtusega, siis on riskide tasakaalustamiseks piiratud investeerimist ettevõtetesse, kellelt turg ootab lähiaastatel suurt kasvu ja mis on seetõttu ka vastavalt riskantsemad.

Kasvuportfelli varadest ei paigutata kasvuaktsiatesse rohkem kui 10% portfellist.

Globaalne Kasvuportfell - EVLI Plc

Investeerimisportfell Globaalne Kasvuportfell on aktiivselt juhitud ja globaalselt hajutatud väärtpaberiportfell. Portfellihaldur investeerib erinevatesse varaklassidesse. Lähtudes turuolukorrast võib aktsiate nii aktsiate kui võlainstrumentide osakaal jääda vahemikku 30-70%; neutraalset nägemust peegeldav jaotus on 50% nii aktsiates, kui võlakirjades.

Aktsiainvesteeringutes eelistatakse eelkõige Euroopa arenenud turge. Portfelli eesmärgiks on kasutada portfellivalitseja parimaid oskusi ja kogemusi kõrge potentsiaaliga finantsinstrumentide leidmisel, seejuures piiramata valikuid ühegi konkreetse indeksi jälgimiskohustusega. Portfellivalitseja rakendab meeskondade põhist otsustusprotsessi ja on defineerinud neli kompetentsikeskust, nn tuumvaldkonda: globaalsed võlakirjad, Ida-Euroopa turud, Skandinaavia aktsiad ja globaalsed fondivalitsejad. Taoline jaotus võimaldab kõige efektiivsemat oskuste kontsentreerimist, et pakkuda jätkusuutlikke tulemusi.

Portfelli baasvaluutaks on euro, kuid avatud positsioonid teistes valuutades on lubatud. Valuutade kursiriske jälgitakse tähelepanuga ja vajadusel teiste
valuutadega seotud riskid maandatakse.

Võlakirjaportfell - LHV Pank

LHV Võlakirjaportfell on eksklusiivne investeerimisportfell elukindlustusseltsi Compensa Life'i klientidele.

Võlakirjaportfelli eesmärk on vara väärtuse stabiilne kasvatamine pikaajalisel perioodil läbi investeeringute geograafilise hajutamise erinevatel turgudel.

Võlakirjaportfell investeerib rahasse, hoiustesse, rahaturu­instrumentidesse, võlakirjadesse, vahetusvõlakirjadesse, võlakirja­fondide osakutesse või võlakirjafondide aktsiatesse ja muudesse intressi kandvatesse võlakohustustesse. Võlakirjaportfell investeerib ainult väärtpaberitesse, millel on pikaajaline krediidireiting Moody’s-e või Standard & Poor’s-i tasemel Ba3 / BB- või kõrgemal. Võlakirjaportfell investeerib ainult võlakohustustesse, mille emitendiks on Euroopa või muu arenenud riigi valitsus või ettevõte või kui võlakohustus on kaubeldav A-tsooni riigi väärtpaberiturul. Võlakirjaportfellis olevate väärtpaberite vastu on keelatud võtta laenu. Võlakirjaportfelli baasvaluuta on euro. Võlakirjaportfell investeerib väärtpaberitesse, mis on noteeritud eurodes.

Võlakirjaportfell sobib investorile, kes soovib hoida investeerimisriskid madalal vältimaks vara väärtuse olulist langust ja kes soovib investeerida pikaajaliselt, soovitavalt üle 3 aasta.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?