Isikuandmete töötlemine

Privaatsusteade

Compensa Life Vienna Insurance Group SE mõistab privaatsuse olulisust. Teeme kõik, et kaitsta kõiki neid isikuandmeid, mida töötleme oma teenuste osutamise käigus. Isikute hulka, kelle isikuandmeid teenuse osutamise käigus töötleme, kuuluvad meie kliendid, teised kindlustuslepinguga ning kindlustusjuhtumitega seotud isikud, samuti muud isikud – külastajad, meie äripartnerite esindajad jne (edaspidi andmesubjektid või Teie). Privaatsusteade kirjeldab, kuidas me kogume, kasutame ja jagame Teie isikuandmeid, ning aitab Teil saada ülevaadet sellest, millised on Teie õigused oma andmetega seoses. Juhul kui edastate meile lisaks enda isikuandmetele ka teiste (näiteks volitatud isik, soodustatud isik, esindaja) isikuandmeid, palume teil kõnealust isikut andmete edastamisest teavitada ning tutvustada talle meie privaatsusteadet ja selle sisu. Kindlasti teavitage meile isikuandmete esitamisest ning sellest, kuidas ja milleks neid töötleme, kindlustuslepingus märgitud soodustatud isikut.

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Isikuandmete vastutav töötleja on Compensa Life Vienna Insurance Group SE (registrikood 10055769, aadress Narva mnt 63/2, Tallinn 10120, Eesti (edaspidi Compensa, kindlustusandja või meie).

PRIVAATSUSTEATES KASUTATAVAD MÕISTED

Juhul kui ei ole märgitud teisiti, kasutatakse privaatsusteates mõisteid vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele (IKÜM, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste  isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)).

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, sh kindlustusvõtja, kindlustatud isik ja soodustatud isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada kindlustusandja teenuseid, ning tema esindaja.

Kindlustusleping on kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kokkulepe, mille alusel  kindlustusvõtja tasub kindlustusmakseid ning kindlustusandja maksab välja kindlustushüvitise.

Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokku lepitud sündmus, mille toimumise järel peab kindlustusandja välja maksma kindlustushüvitise.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine või töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

MILLISEID ISIKUANDMED ME KOGUME, MIS EESMÄRGIL JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL?

Kui olete meie klient

Andmed, mida oma klientide kohta kogume, nende andmete allikad, andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus sõltuvad sellest, kes te olete ning millist teenust kasutate.

Kui olete kindlustusvõtja

Kindlustusvõtja on isik, kes on sõlminud kindlustusandjaga kindlustuslepingu. Juhul kui olete lisaks kindlustusvõtjale lepingus ka kindlustatud isik (enamasti see nii on), siis lugege palun ka kindlustatud isikule mõeldud osa privaatsusteatest.

Täpne andmete koosseis sõltub sellest, millise kindlustuslepingu olete sõlminud.

Kindlustusvõtja kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, sünnikoht, isikut tõendava dokumendi number, sugu, isikut tõendaval dokumendil olev teave, allkiri, kodakondsus.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber.
 • Maksuandmed, näiteks maksuresidentsuse andmed, maksukohustuslase kood (TIN).
 • Hariduse andmed, näiteks haridustase.
 • Finantsandmed, näiteks sissetuleku suurus, pensioniga seotud andmed, pangakonto number.
 • Lepingu andmed.
 • Andmed, mis on meile vajalikud selleks, et täita rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud kohustusi, näiteks tehingute andmed, vara päritolu, rahapesu kahtlustuse andmed, summa, riikliku taustaga isikuks olek, rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks olek.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Teie esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.
 • Avaliku ja erasektori registrid, näiteks pensioniregister.

Töötleme kindlustusvõtja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh kahjukäsitluseks ja kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks, teenuse kasutamisega seotud kokkuvõtete tegemiseks. 
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele ning muudele asutustele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Kui olete kindlustatud isik

Kindlustatud isik on kindlustuslepingus määratud füüsiline isik, kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud. Enamasti on kindlustusvõtja ühtlasi ka kindlustatud isik.

Kindlustatud isiku kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, sünnikoht, isikut tõendava dokumendi number, sugu, isikut tõendaval dokumendil olev teave, allkiri, kodakondsus.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber.
 • Finantsandmed, näiteks sissetuleku suurus, pangakonto number, teave laenude ja muude finantskohustuste kohta.
 • Tööhõive andmed, näiteks töö laad (füüsiline töö, kontoritöö), amet, andmed tööandja ja tööülesannete kohta.
 • Terviseandmed, näiteks pikkus, kaal, puude andmed, surma asjaolud, praeguse või varasema terviseseisundiga seotud andmed (terviseküsimustikes ja meditsiinidokumentides), narkootikumide, nikotiinitoodete, alkoholi ja ravimite tarbimisega seotud andmed, trauma või vigastuse kirjeldus, diagnoos, meditsiiniasutuste külastamise andmed, töövõimetuse andmed, meditsiiniliste protseduuride andmed, kehamassiindeks (BMI), rasedusega seotud andmed.
 • Oskuste ja eelistustega seotud andmed, näiteks andmed hobide kohta, riskitaluvus, kindlustusvajadus.
 • Kindlustusjuhtumiga seotud andmed, näiteks andmed õnnetusjuhtumi või isiku suhtes toimepandud süüteo kohta, kindlustusjuhtumi kirjeldus, kindlustusjuhtumi toimumise aeg.
 • Andmed, mis on meile vajalikud selleks, et täita rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud kohustusi, näiteks tehingute andmed, vara päritolu, rahapesu kahtlustuse andmed, summa, riikliku taustaga isikuks olek, rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks olek.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Teie esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.
 • Kindlustusvõtja, soodustatud isiku, volitatud isiku esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.
 • Meditsiiniasutused ja arstid.
 • Muud kolmandad isikud, kes puutuvad kokku kindlustusjuhtumiga, näiteks politsei.

Töötleme kindlustatud isiku isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh kindlustusriski hindamiseks kindlustuslepingu sõlmimisel või muutmisel, kahjukäsitluseks ning kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks, teenuse kasutamisega seotud kokkuvõtete tegemiseks. Teie terviseandmeid töötleme kindlustusriski hindamiseks Teie nõusolekul.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Terviseandmete töötlemine

Töötleme Teie terviseandmeid vaid siis, kui meil on selleks olemas Teie selgesõnaline nõusolek või kui seda lubab või nõuab seadus. Terviseandmete töötlemisel hoolitseme eriti selle eest, et andmete konfidentsiaalsus oleks kaitstud.

Teie terviseandmeid töötleme Teie nõusolekul kindlustuslepingu sõlmimise  ja muutmise (sealhulgas kindlustusriski hindamise) ning lepingu täitmise eesmärgil järgmiselt:

 • Kindlustuslepingu sõlmimisel töötleme Teie terviseandmeid selleks, et hinnata kindlustusriski ning otsustada, kas ning millistel tingimustel saame Teiega kindlustuslepingu sõlmida.

NB! Kindlustusriski hindamiseks võib meil olla vaja edastada Teie terviseandmeid tervishoiuasutustele ning neilt omakorda Teie terviseandmeid saada. Tervishoiuasutustelt saame näiteks Teie tervisekontrolli tulemused. Samuti võib meil olla kindlustusriski hindamiseks vaja edastada Teie terviseandmeid edasikindlustajale või välisele kindlustusriski hindajale. See, kas tervisekontroll, konsultatsioon ning edasikindlustamine on vajalik, sõltub sellest, milline on Teie terviseseisund ning Teie soovitud kindlustuslepingu tingimused.

 • Kindlustuslepingu täitmisel töötleme Teie terviseandmeid selleks, et hallata kindlustuslepingut, edastada kindlustuslepinguga seotud infot, täita teavitamiskohustust, parandada ja täiendada Teie andmeid (sh terviseandmeid), menetleda ja lahendada Teie teateid, taotlusi, päringuid, kaebusi jne.
 • Kindlustuslepingu muutmisel töötleme Teie terviseandmeid kindlustusriski muutumise hindamiseks ning kindlustuslepingu või kindlustuskaitse muutmiseks või lõpetamiseks.

NB! Kindlustuslepingu kehtivuse jooksul võib meil olla vaja uuesti hinnata kindlustusriski (näiteks kui soovite kindlustuslepingu tingimusi muuta või selguvad asjaolud, mis toovad kaasa kindlustusriski muutuse). Selleks võib meil olla vaja edastada Teie terviseandmeid tervishoiuasutustele ning neilt omakorda Teie terviseandmeid saada. Tervishoiuasutustelt saame näiteks Teie tervisekontrolli tulemused. Samuti võib meil olla kindlustusriski hindamiseks vaja edastada Teie terviseandmeid edasikindlustajale või välisele kindlustusriski hindajale. See, kas tervisekontroll, konsultatsioon ning edasikindlustamine on vajalik, sõltub asjaoludest.

Teil on õigus oma nõusolek terviseandmete töötlemiseks riskihindamise eesmärgil igal ajal tagasi võtta. Selleks teavitage meid oma soovist allpool olevatel kontaktidel.

Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. Nõusoleku tagasi võtmine ning terviseandmete kasutamise keelamine võib tähendada, et me ei saa Teiega kindlustuslepingut sõlmida või muuta.

Juhul kui seadus seda eraldi lubab või kohustab, ei vaja me Teie terviseandmete töötlemiseks nõusolekut. Näiteks võime ilma Teie nõusolekuta töödelda kahjumenetluses ehk kindlustusandja kindlustuslepingu täitmise kohustuse ja selle ulatuse kindlaksmääramiseks ning tagasinõuete esitamiseks, aga samuti õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või  kaitsmiseks.

Kui olete soodustatud isik

Soodustatud isik on kindlustuslepingus määratud füüsiline või juriidiline isik, kellel on kindlustusjuhtumi toimumise järel õigus saada kindlustushüvitist.

Soodustatud isiku kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikoht, allkiri.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, kontakttelefoni number.
 • Finantsandmed, näiteks pangakonto number.
 • Maksuandmed, näiteks maksuresidentsuse andmed, maksukohustuslase number (TIN).
 • Andmed, mis on meile vajalikud selleks, et täita rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud kohustusi, näiteks tehingute andmed, vara päritolu, rahapesu kahtlustuse andmed, summa, riikliku taustaga isikuks olek, rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks olek.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Kindlustusvõtja ja Teie enda esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.

Töötleme soodustatud isiku isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh kahjukäsitluseks ning kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks, teenuse kasutamisega seotud kokkuvõtete tegemiseks. Õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks tuleneb Kindlustustegevuse seadusest.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele, info edastamiseks notaritele ja kohtutäituritele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Kui olete volitatud isik

Volitatud isik on isik, kellele kindlustusvõtja on usaldanud õiguse otsustada kindlustuslepingu üle pärast oma surma.

Volitatud isiku kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, sünnikoht, allkiri, isikut tõendava dokumendi number, isikut tõendava dokumendi koopia.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, telefoninumber.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest

 • Kindlustusvõtja ja Teie enda esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.

Töötleme volitatud isiku isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh kahjukäsitluseks ning kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks, teenuse kasutamisega seotud kokkuvõtete tegemiseks.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele, info edastamiseks notaritele ja kohtutäituritele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Kui olete pärija

Pärija kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, allkiri.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest

 • Teie esitatud avaldused ning muud dokumendid.

Töötleme pärija isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu täitmiseks, sh kahjukäsitluseks ning kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele, info edastamiseks notaritele ja kohtutäituritele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Kui olete meie kliendi esindaja

Kliendi esindaja on füüsiline isik, kes esindab klienti (kas füüsilist kui juriidilist isikut).

Juriidilise või füüsilise isiku esindaja kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, allkiri, isikut tõendava dokumendi andmed.
 • Kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber.
 • Andmed esindusõiguse kohta, näiteks ametikoht.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest

 • Teie ja esindatava esitatud avaldused ning muud dokumendid (sh volikirjad ja lepingud).

Töötleme esindaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikul alusel:

 • Kindlustuslepingu sõlmimiseks ning täitmiseks, sh kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks.

Kui olete muu kindlustuslepinguga seotud isik

Muud kindlustuslepinguga seotud isikud on näiteks kindlustusmakse maksja, juriidilisest isikust kliendi tegelik kasusaaja, pereliikmed ja muud lähedased isikud, kelle andmete töötlemise kohustus tuleneb seadustest.

Kindlustuslepinguga seotud isikute kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood, allkiri, sünniaeg.
 • Kontaktandmed, näiteks aadress, e-posti aadress, kontakttelefoni number.
 • Tööhõive andmed, näiteks amet.
 • Maksuandmed, näiteks maksuresidentsuse andmed, maksukohustuslase number (TIN).
 • Finantsandmed, näiteks maksete andmed, pangakonto andmed, vara päritolu andmed.
 • Andmed, mis on meile vajalikud selleks, et täita rahapesu ja terrorismi tõkestamisega seotud kohustusi, näiteks tehingute andmed, vara päritolu, rahapesu kahtlustuse andmed, summa, riikliku taustaga isikuks olek, rahvusvahelise sanktsiooni subjektiks olek.

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

 • Kindlustusvõtja ja Teie enda esitatud avaldused, teated, päringud ja muud dokumendid.
 • Maksete vahendajad.
 • Registrid.

Töötleme muude kindlustuslepinguga seotud isikute andmeid järgmistel eesmärkidel ning õiguslikel alustel:

 • Kindlustuslepingu täitmiseks, sh kahjukäsitluseks ning kindlustuslepinguga seotud kontaktivõtmiseks.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Kui olete kindlustusjuhtumiga seotud isik

Kindlustusjuhtumiga seotud isikud on näiteks kindlustusjuhtumis osalenud isikud või kindlustusjuhtumi tunnistajad.

Kindlustusjuhtumiga seotud isikute kohta töötleme järgmisi andmeid:

 • Isikut tõendavad andmed, näiteks nimi, isikukood.
 • Kontaktandmed, näiteks telefoninumber, aadress, e-posti aadress.
 • Kindlustusjuhtumi asjaoludega seotud andmed

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest

 • Kindlustusjuhtumitega kokku puutuvatelt asutused, näiteks politsei.

Töötleme kindlustusjuhtumiga seotud isikute andmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 • Peamine eesmärk kindlustusjuhtumiga seotud isikute andmete töötlemiseks on kahjukäsitlus. Andmete töötlemise õiguslik alus tuleneb Kindlustustegevuse seadusest ning andmete töötlemiseks meil nõusolekut vaja ei ole.
 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks kohustuslike andmete edastamiseks järelevalveasutustele.
 • Enda õiguste kaitseks, näiteks edastamaks andmeid oma advokaatidele või kohtule. Andmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul meie õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete töötlemine

Süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid töötleme vaid sel määral, mis on lubatud Kindlustustegevuse seaduses.

Andmete töötlemine müügi- ja turundustegevuseks

Müügi- ja turundustegevuseks töötleme Teie isikuandmeid kas Teie nõusolekul või õigustaud huvi alusel. Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid müügi- ja turundustegevuseks vaid juhul, kui on alust arvata, et ootate meilt seda, näiteks olete meie praegune või varasem klient, kes on küll väljendanud soovi meie turundusteateid saada, kuid ei ole andnud meile nõuetele vastavat nõusolekut.

Teil on igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta, andes sellest teada privaatsusteate lõpus olevatel kontaktidel või kasutades teile saadetud e-kirja lõpus olevat linki.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötlustoimingute õiguspärasust.

Profileerimine ja automaatsed otsused

Automaatset profileerimist kasutame selleks, et hinnata kindlustatud isiku kindlustusriski kindlustuslepingu sõlmimisel või muutmisel. Terviseandmeid me sel otstarbel ei kasuta. Automaatotsused aitavad meil teha otsuseid kiiremini ning sealjuures minimeerida diskrimineerimise võimalusi.

Kindlustusriski kindlaksmääramiseks kasutame matemaatilisi mudeleid ja meetodeid, mida testitakse ja täiendatakse regulaarselt, et nad oleksid jätkuvalt õiglased, tõhusad ning erapooletud. Riskihinnangu arvutamisel võetakse arvesse kindlustatud isiku isikuandmeid, välja arvatud terviseandmed. Saadud riskihinnangut kasutame selleks, et otsustada, kas aktsepteerime või lükkame tagasi kindlustusavalduse või selle muudatuse. Kui avaldus aktsepteeritakse, määratakse automaatselt ka kindlustuslepingu tingimused ning kindlustusmakse suurus. Automaatse otsustusprotsessi tulemusena võime otsustada, et me ei saa Teiega kindlustuslepingut sõlmida või kehtivat lepingut muuta või saame seda teha vaid teatud tingimustel (kõrgem kindlustusmakse jms).

Teil on õigus ja võimalus küsida selgitusi, vaidlustada tehtud otsus ja/või paluda inimese sekkumist otsustusprotsessi. Selleks võtke ühendust oma konsultandiga või privaatsusteate lõpus olevatel kontaktidel.

Videovalve

Me kasutame oma kontorites videovalvet, et tagada oma töötajate, külastajate, vara ning andmete turvalisus.

Videovalve katab sisse- ja väljapääsud, garaaži ning ruumid, kuhu on ligipääs meie külastajatel (klientide ooteala, koridor). Salvestame vaid videopildi, heli ei salvestata.

Videovalve puhul on isikuandmete töötlemise aluseks meie õigustatud huvi kontrollida, kes pääsevad sisse meie kontorisse, ning tagada turvalisus.

Salvestusele pääseb ligi vaid väga piiratud arv Compensa töötajaid, kes on turvalisuse eest vastutavad. Ligipääs salvestisele on rangelt piiratud.

Me ei jaga salvestist kellegagi, välja arvatud politseiga juhul, kui meil on vaja kaitsta kas enda või oma külaliste seaduslikke õigusi.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Me jagame Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega vaid juhul, kui meil on selleks põhjus ning õigus.

Volitatud töötlejad

Näiteks kasutame teatud andmetöötlustegevustes väliseid teenusepakkujaid, kes on meie volitatud töötlejad. Nendeks teenusepakkujateks on kindlustusagendid, e-arvete operaator, masspostituse teenuse pakkuja, dokumendihaldusteenuse pakkuja, dokumentide arhiveerimisteenuse pakkuja, andmekandjate hävitamise teenuse pakkuja, riskihindamise ja kahjukäsitluse konsultatsiooni teenuse pakkujad, ärianalüüsi tarkvaralahenduse arendamise ja juurutamise teenuse pakkuja. Ajakohase volitatud töötlejate nimekirja teeb Compensa kliendile kättesaadavaks kliendi taotluse alusel.

Valime oma teenusepakkujaid hoolikalt ning sõlmime lepingud vaid nendega, kes suudavad pakkuda piisavat kindlust, et andmed on kaitstud. Selleks oleme välja töötanud põhjalikud andmekaitsenõuded, mis hõlmavad nii tehnilisi kui organisatoorseid andmekaitsemeetmeid. Kõigi teenusepakkujatega sõlmitakse leping.

Teised vastutavad töötlejad

Teatud juhtudel jagame Teie isikuandmeid ka teiste vastutavate töötlejatega. Teeme seda vaid juhul, kui meil on selleks olemas õiguslik alus. Näiteks võime jagada Teie isikuandmeid järgmiste osapooltega:

 • Isikud ja ettevõtted, kes on seotud Teile kindlustusteenuse pakkumisega, näiteks edasikindlustusettevõtted. On tavapärane, et kindlustusandjad kindlustavad oma riske ning sõlmivad teatud juhtudel edasikindlustuslepingud. Selleks peame edasikindlustusandjatele edastama kõik kõnealuse kindlustuslepinguga seotud dokumendid, sh Teie terviseandmeid sisaldavad avaldused, küsimustikud, tõendid jm. Sellise tegevuse õiguslik alus on meie õigustatud huvi oma riske maandada ning terviseandmete puhul Teie nõusolek.
 • Kindlustusmaaklerid – et nad saaksid Teile kindlustuspakkumise teha. Andmete edastamise õiguslik alus on Teie soov astuda samme sõlmimaks kindlustusleping.
 • Meditsiiniasutused. Kindlustusriski hindamiseks vajame teatud juhtudel lisaks Teie enda antavatele andmetele lisainfot ka meditsiiniasutustelt – näiteks Teie tervisekontrolli tulemusi. Andmeid jagame meditsiiniasutustega vaid Teie nõusolekul.
 • Teised meiega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted. Teiste meiega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtetega jagame isikuandmeid administratiivsetel eesmärkidel ja meile esitatud nõuete täitmiseks. Näiteks on audiitoritel õigus ja kohustus tutvuda muuhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentidega. Selline andmete jagamine toimub vastavalt meie õigustatud huvile või seadusest tulenevale kohustusele.
 • Juriidilisest isikust kindlustusvõtjad, kes on Teid kindlustanud. Andmete jagamise aluseks on lepingu sõlmimine ja täitmine.
 • Kolmandad isikud, kellega jagame andmeid selleks, et kaitsta oma seadusest tulenevaid õiguseid (näiteks õigusnõustajad ja võlgade sissenõudjad). Jagamise õiguslik alus on meie õigustatud huvi kaitsta oma seaduslikke õiguseid. Teie terviseandmete kasutamiseks õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks annab meile õiguse seadus.
 • Kolmandad isikud, kellega jagame andmeid selleks, et täita meile seadustega pandud kohustusi (näiteks audiitorid, järelevalveasutused, notarid, pangad jne). Selline andmete jagamine toimub meile kehtivate seadustest tulenevate nõuete täitmiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Me ei edasta Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Me säilitame Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik selleks, et täita andmete töötlemise eesmärk, kaitsta meie õiguseid või nii kaua, kui seda nõuavad seadused.

Teatud juhtudel – näiteks siis, kui see on vajalik meie õiguste kaitseks või seda nõuab seadus – säilitame Teie isikuandmeid ka aastaid pärast Teiega sõlmitud lepingu lõppu. Juhul kui töötleme Teie isikuandmeid mitmel erineval eesmärgil, rakendame kõige pikemat säilitustähtaega.

TURVAMEETMED

Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et tagada isikuandmete terviklus, käideldavus ja konfidentsiaalsus. Rakendatavate meetmete hulka kuuluvad näiteks pseudonümiseerimine, krüpteerimine, karm ligipääsukontroll, konfidentsiaalsussätted lepingutes jne.

TEIE ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

 • Õigus tutvuda andmetega – teil on õigus saada teavet selle kohta, kas ja milliseid Teie isikuandmeid Compensa töötleb, milline on andmete töötlemise eesmärk ning säilitustähtaeg. Teil on õigus saada ka töödeldavate andmete koopia. Andmetega tutvumiseks on vaja esitada meile avaldus ning oma isik nõuetekohaselt tuvastada. Päringule vastamiseks on meil aega 30 päeva.
 • Õigus andmete parandamisele – kui avastate, et Teie isikuandmed on ebaõiged või ei ole täielikud, on teil õigus paluda andmete parandamist või täiendamist.
 • Õigus olla unustatud – teatud juhtudel on Teil õigus paluda oma isikuandmed kustutada. Siiski ei ole me alati kohustatud andmeid kustutama, näiteks juhul, kui andmeid töödeldakse erinevatel eesmärkidel ning mõne eesmärgi täitmiseks ei ole andmete kustutamine lubatud.

Teil on õigus andmete kustutamisele, kui on olemas vähemalt üks järgmistest alustest:

 • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud;
 • võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ning puudub muu alus, mille alusel andmeid töötleme;
 • esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja  töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • oleme Teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita juriidilist kohustust.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele - teil on teatud juhtudel võimalus isikuandmete töötlemist piirata. Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist on juhul, kui:
 • Vaidlustate isikuandmete õigsuse (ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida).
 • Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.
 • Me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärgil, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • Olete esitanud vastuväite õigustatud huvi kaalumiseks (ajaks, mis võimaldab välja selgitada, kas andmete töötlemine on õiguspärane).
 • Õigus esitada vastuväiteid – Teil on  õigus  esitada  vastuväiteid teid puudutavate  isikuandmete  töötlemise toimingu  suhtes,  mida teeme  õigustatud  huvi 

Juhul kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid töötleme, või soovite oma isikuandmeid puudutavaid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust all olevatel kontaktidel. Vastame Teie päringule esimesel võimalusel, kui vähemalt 1 kuu jooksul päringu saamisest.  Vahel võib Teie päringu täitmine osutuda keeruliseks ning võtta rohkem aega (kuni 3 kuud). Sellisel juhul anname Teile sellest teada.

Juhul kui leiate, et Teie õiguseid on rikutud või Teie isikuandmeid on töödeldud viisil, mis ei ole vastavuses selles dokumendis kirjeldatuga, palume Teil anda sellest teada samuti allolevatel kontaktidel.

Juhul kui Teie õiguseid on rikutud, on Teil õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtusse.

PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE

Juhul kui muudatused meie isikuandmete töötlemise korralduses, isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja/või järelevalveasutuse juhistes või muud põhjused tingivad vajaduse privaatsusteadet muuta, on meil õigus seda teha ühepoolselt.

Siiski teavitame teid sellest võimalusel e-kirja teel ning veebilehel enne muudatuste jõustumist.

KEHTIV ÕIGUS

Compensa Life Vienna Insurance Group SE on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte ning Teie andmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

KONTAKT

Kui soovite  täiendavat  teavet  selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kasutatakse või soovite kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi, pöörduge palun meie andmekaitsespetsialisti poole aadressil dpo@compensalife.ee. Alati võib helistada ka meie kontorisse telefonil 610 3000.

Teil  on  õigus  pöörduda  oma  õiguste  ja  andmete  kaitsmiseks  Andmekaitse  Inspektsiooni  või kohtu poole.

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor