Jätkusuutlikkus

Sellelt lehelt leiad teabe põhimõtete kohta, mida Compensa Life Vienna Insurance Group SE (edaspidi Compensa) järgib jätkusuutlikkusriskide lõimimisel investeerimisotsuste ja nõustamise protsessis.

Jätkusuutlikkusriskide lõimimine investeerimisotsuste tegemisel peab põhinema kahel olulisuse põhimõttel – riskide hindamisel seest välja ja väljast sisse (double materiality principle). Selles kontekstis eristatakse jätkusuutlikkuse riske kui Compensa enda investeerimistegevusega seotud finantsriske (sissepoole suunatud perspektiiv) ja finantssektori võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonna- ja sotsiaalteguritele (välja suunatud perspektiiv). 

Lisaks eristatakse avalikustamisnõudeid nii finantsturu osalisena kui ka kindlustusnõustajana. Compensa kui finantsturu osaline ja kindlustusnõustaja avaldab jätkusuutlikkusega seotud teavet vastavalt määruse (EL) 2019/2088 artiklitele 3 ja 4. 

Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted investeerimisotsuste tegemisel

Jätkusuutlikkusriskid on keskkonnaalased (environmental), sotsiaalsed (social) või juhtimisega (governance) seotud sündmused või tingimused (ingliskeelne lühend ESG), mille ilmnemisel võib esineda tegelik või potentsiaalne negatiivne mõju investeeringu väärtusele. 

Compensa jaoks on investeeringute turvalisus ja jätkusuutlikkus investeerimisotsuste juhtimisel kesksel kohal. Rahvusvahelisse kindlustusgruppi Vienna Insurance Group (edaspidi VIG), https://group.vig/en/, kuuluva ettevõttena lähtub Compensa VIG jätkusuutlikkuse strateegiast. Strateegia rõhutab muuhulgas sotsiaal- ja keskkonnategurite olulisust investeerimisprotsessis. 

Compensa arvestab investeerimisotsuste tegemisel jätkusuutlikkus riskidega välistamiskriteeriumide kaudu, ja vara investeerimisel juhindutakse mõistlikkuse põhimõttest (KindlsTS §52). Compensa ei investeeri ettevõtetesse, mille tegevus on vastuolus jätkusuutlikkuse põhimõtetega. 

Compensa jätkusuutlikkusriski käsitlemise poliitika, ESG-strateegia, kohaselt tuleb investeerimisotsuste tegemisel vältida järgmiseid valdkondi: 

 • Keelatud relvad.
  Relvaäriga seotud ettevõtted tuleb igal juhul välistada. 
 • Kivisöe sektor.
  Olemasolevaid positsioone võrrelduna 2019. aastaga vähendatakse rohkem kui poole võrra hiljemalt 2025. aastaks ja likvideeritakse oma portfellist kõik sobimatud positsioonid 2035. aastaks.
 • Ebasobiv nafta ja gaas. 
  Olemasolevaid tähtajalisi positsioone võib hoida tähtaja lõpuni, kuid tähtajatud positsioonid tuleb elimineerida hiljemalt 2023. aastaks.
 • Ettevõtted, mis rikuvad raskelt inimõigusi või ÜRO globaalse ränderaamistiku põhimõtteid. 
  Olemasolevaid tähtajalisi positsioone võib hoida tähtaja lõpuni, kuid tähtajatud positsioonid tuleb likvideerida hiljemalt 2023. aastaks.

ESG-strateegia kohaselt on Compensa võtnud endale kohustuse likvideerida oma portfellist kõik sobimatud investeeringud 2035. aastaks. 

Compensa jätkusuutlikkusriski käsitlemise poliitika investeerimisotsuste tegemisel, ESG Strategy.

 

Avaldus jätkusuutlikkusteguritele avalduva investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta

Kokkuvõte

Compensa Life Vienna Insurance Group SE, LEI 549300B2IA6I1Y8Q4C17, võtab arvesse oma investeerimisotsuste põhilist negatiivset mõju jätkusuuteguritele. 
Käesolev avaldus on Compensa Life Vienna Insurance Group SE  (edaspidi Compensa) konsolideeritud avaldus jätkusuutlikkusteguritele avalduva põhilise negatiivse mõju kohta.
See avaldus jätkusuutlikkusteguritele avalduva põhilise negatiivse mõju kohta hõlmab aruandlusperioodi alates 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2022.

Compensa ei järgi mitte ainult riskide maandamise strateegiat, vaid võtab ühtlasi vastutuse oma investeeringute mõju eest jätkusuutlikkusteguritele. Jätkusuutlikkusteguritele avalduva negatiivse mõju vähendamiseks kasutab Compensa meetmete kogumit, mis hõlmas küttesöe ning vastuoluliste ja keelatud relvade välistamist.  

Olemasolevates kinnisvarainvesteeringute hoonetes (mida haldavad peamiselt kinnisvarafondid) rakendatakse pidevalt meetmeid hoonete süsinikuintensiivsuse vähendamiseks.  
Investeerimisotsustel võib olla jätkusuutlikkusteguritele negatiivne mõju: need võivad sellele kaasa aidata või olla sellega otseselt seotud (negatiivne mõju jätkusuutlikkusele). Põhilised negatiivsed mõjud tulenevad investeerimisotsustest, millel on negatiivne mõju  jätkusuutlikkusteguritele. Jätkusuutlikkustegurite hulka kuuluvad keskkonna, sotsiaalvaldkonna ja töötajatega seotud küsimused, inimõiguste austamine ning korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased küsimused. Jätkusuutlikkustegureid nimetatakse ka „ESG-kriteeriumiteks". 

Compensa arvutab põhilised negatiivsed mõjud kogu oma investeerimisportfelli kohta, st ka investeerimisfondidele, mis on investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvara. Siin kirjeldatud strateegiad moodustavad osa kindlustusmaksete investeerimisprotsessist, mida haldab Compensa investeerimiskomitee.  

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu puhul teeb kindlustusvõtja oma riskivalmiduse ja jätkusuutlikkust puudutavate eelistuste alusel valiku paljude fondide hulgast, mida haldavad tunnustatud varahaldusettevõtetelt üle Euroopa kooskõlas oma ESG strateegiaga.  

Negatiivse mõju arvutamiseks saab Compensa andmed MSCI ESG-lt. Emitentide ja varaklasside puhul, mida MSCI ESG ei hõlma, kogutakse teatud osa andmeid otse emitendilt endalt. Kinnisvarainvesteeringutele kohaldatavate näitajate osas määravad eraldi kinnisvaraobjektidele kohaldatavad atribuudid, kas kinnisvaraobjekt liigitub energeetiliselt mittetõhusaks (põhiline negatiivne mõju nr 18) või kas kinnisvaraobjekt on seotud fossiilkütuste käitlemisega (põhiline negatiivne mõju nr 17).  

Oluline on märkida, et ettevõtete näitajate arvutused põhinevad vastavate sektorite regulatiivsetel nõuetel. Lisaks kivisöele ja naftale on suurte kasvuhoonegaaside heitkogustega tööstusharudeks näiteks mitteasendatava terase, tsemendi-, klaasi- ja alumiiniumitööstus. Investeerimisportfelli süsiniku jalajälge saaks hõlpsasti vähendada, kui kõigi nende sektorite emitendid välja arvata. Seetõttu võib näitajate koondarvutuse tegemine ilma üksikasjalikuma analüüsita viia valede järelduste tegemiseni. 

Avaldus investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta jätkusuutlikkusteguritele.
 

Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted nõustamisprotsessis

Loe jätkusuutlikkuseriskidega tegelemise kohta Compensas esimesest peatükist antud lehel.

Kindlustusandja eesmärgiks on investeeringute haldamisel tagada ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkus ning kaitsta kindlustusvõtjate huve. Jätkusuutlikkuse riskide arvesse võtmise strateegia, ESG-Strateegia, ja avalduse investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta jätkusuutlikkusteguritele, mille leiate teisest peatükist antud lehel, esitab Compensa olenevalt nõustamise objektiks olenevast  kindlustustootest.

Pensionitooted (II samba kindlustuspension, täiendav kogumispension).  
Pensionitoodete alusvara investeeringute eesmärk on püsiva ja stabiilse tootluse saavutamine, lähtudes Compensa kindlustuslepingutest tulenevatest kohustuste iseloomust.  

Arvesse võetakse põhilist negatiivset mõju jätkusuutlikkuse teguritele, eelkõige hoidutakse uute investeeringute tegemisest söesektoris tegutsevatesse ettevõtetesse, kuna see toob kaasa teatud majandusriske. See on põhimõte, mis hõlmab küttesöe kaevandamist ja sellega kauplemist, küttesöest elektrienergia tootmist ja söest kütuste tootmist. Lisaks välistab Compensa investeeringud ettevõtetesse, mis tegelevad keelatud relvade tootmise või kaubandusega, ebasobiva nafta ja gaasi tootmisega ning ettevõtetesse, mis rikuvad raskelt inimõigusi või ÜRO globaalse ränderaamistiku põhimõtteid.   

Tulenevalt investeeringute konservatiivsusest ja hajutatusest (juhindudes mõistlikkuse põhimõttest ja muudest kindlustustegevuse seaduses sätestatud investeerimispõhimõtetest) ning jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmisest läbi välistamiskriteeriumi, jätkusuutlikkusriskid ei mõjuta toote tootlust olulisel määral.

Investeerimisriskiga elukindlustustooted. 
Investeerimisriskiga elukindlustustoodete puhul olenevad jätkusuutlikkuse riskide arvesse võtmine, jätkusuutlikkuse riskide eeldatava mõju hindamise tulemused toote tasuvusele, teave selle kohta, kuidas kajastatud keskkonnaalased või sotsiaalsed omadused on täidetud ning kas ja kuidas võetakse arvesse põhilist negatiivset mõju jätkusuutlikkuse teguritele, hinnangust, mille on andnud investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusvaraks olevate investeerimisfonde haldavate varahaldusettevõtted.
Varahaldusettevõtete esitatud teave alusvara kohta on kättesaadav kogu nõustamise vältel ja Compensa kodulehel fondide lehel. Vastavat teavet saab nõustamisel arvesse võtta ja seda saab klientidele esitada ka pärast nõustamise läbiviimist.

Kliente teavitatakse pakutava investeerimisfondi jätkusuutlikkusega seotud omadustest vastavalt määruse (EL) 2019/2088 artiklis 8 osutatud finantstoodete lepingueelse avalikustamise nõuetele. Teave investeerimisfondide kohta, mis edendavad teiste omaduste hulgas keskkonnaalaseid või sotsiaalseid omadusi või nende kombinatsiooni on saadaval Compensa kodulehel fondide lehel.

Compensas tegeleb aktiivselt alusvara valiku laiendamisega, et pakkuda jätkusuutlikkusele orienteeritud investeerimisfonde (investeerimisfondid, mille  eesmärk on jätkusuutlikud investeeringud), mis annaks jätkusuutlikkuse eelistusega klientidele suurema valikuvõimaluse. Samuti on arendamisel nõustamisprotsess, mille käigus saab arvestada klientide jätkusuutlikkuse soovidega. Seejärel on võimalik klientidele soovitada vaid selliseid investeerimisriskiga elukindlustustooteid, mis vastavad nende jätkusuutlikkuse eelistustele.

Tasustamispõhimõtted

Compensa tasustamispõhimõtted põhinevad VIG grupi tasustamise standarditel. Tasustamise poliitikad on kooskõlas Compensa äristrateegia ja riskistrateegiaga, väärtuste ning pikaajaliste eesmärkidega. Rakendatud tasustamistavad edendavad usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist ning ei soodusta ülemäärast riskide võtmist, sealhulgas suurendamast ettevõtte avatust jätkusuutlikkusriskidele Compensa poolt aktsepteeritud riskitaluvuse piire ületavas määras.

Jätkusuutlikkuse riskide lõimimine Compensa tasustamispõhimõtetesse on tagatud järgmisel viisil: 

Jätkusuutlikkuse riskid on integreeritud Compensa tasustamise poliitikasse. Tulemuspalga üle otsustamisel hinnatakse töötajate teadlikkust ettevõtte väärtustest ning kuidas nende tegevus aitab kaasa jätkusuutlikkuse riskide juhtimisele ja vähendamisele.

Kõik 3 (kolm) strateegilist jätkusuutlikkuse suunda (keskkonnaalane, sotsiaalne vastutus ja  ettevõtte kliendid) peava olema seotud ettevõtte ja tema filiaalide iga-aastaste eesmärkidega. 

Jätkusuutlikkuse indikaatorid on seotud strateegiliste jätkusuutlikkuse suundadega, mille jaoks kehtestatakse mitte vähem kui 1 (üks) jätkusuutlikkuse indikaator, mis hõlmab nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid eesmärke.

Peamised jätkusuutlikkusega seotud tulemused, mida ettevõte soovib saavutada jätkusuutlikkuse riskide integreerimisel tasustamispoliitikasse, on vähendada oma 2019. aasta koguemissiooni 2030. aastaks 50% (ettevõtte igapäevaste tegevustega seotud eesmärk) ja vähendada investeeringutest tulenevat süsinikujalajälge 2050. aastaks netonullini ehk  „NetZero eesmärk“  ( ettevõtte investeerimistegevusega seotud eesmärk).

Peamine meede nende tulemuslikkuse tagamiseks on jätkusuutlikkusega seotud tulemuste lisamine Compensa tippjuhtkonna iga-aastastesse eesmärkidesse ning osa tulemuspalgast makstakse jätkusuutlikkusega seotud eesmärkide täitmise alusel. 

Juhul kui see on asjakohane, siis tippjuhid vastutavad eesmärkide saavutamise eest ja need võivad olla seotud ka  ettevõtte riigipõhiste jätkusuutlikkusega seotud eesmärkidega. Kui see on asjakohane ja vastavalt täidetava funktsiooni iseloomust, lisatakse jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid ka Compensa keskastme juhtide aasta eesmärkide hulka ning nende täitmine on aluseks tulemuspalga määramisel.

Kui see on asjakohane, lisavad tipp- ja keskastmejuhid ka jätkusuutlikkusega seotud eesmärgid oma osakondade töötjate aasta eesmärkidesse ja  seeläbi on jätkusuutlikkuse indikaatorid ka nende iga-aastase tegevuse hindamise osaks.

Tagamaks ettevõttes objektiivset lähenemist jätkusuutlikkuse tulemuslikkuse saavutamiseks ja töötajate tulemustasude hindamisel, tulemuspalga määramisel järgitakse  "nelja silma põhimõtet".
 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor