Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted investeerimisotsuste tegemisel

Jätkusuutlikkusriskid on keskkonnaalased (environmental), sotsiaalsed (social) või juhtimisega (governance) seotud sündmused või tingimused, mille ilmnemine võib avaldada reaalset või potentsiaalset olulist negatiivset mõju investeeringu väärtusele.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE (edaspidi Compensa) eesmärgiks on investeeringute haldamine viisil, mis tagab ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkuse ning kaitseb kindlustusvõtjate huve. Investeerimisotsuste tegemisel võetakse arvesse kõiki teadaolevaid ja kõige asjakohasemaid finantsriske. Riske hinnatakse regulaarselt ning neid piiratakse konkreetsete limiitide kehtestamise abil. Jätkusuutlikkusriske võetakse investeerimisotsuste tegemise protsessis arvesse välistamiskriteeriumide kehtestamise ja investeerimisportfelli mitmekesistamise kaudu.

VIG gruppi kuuluva ettevõttena järgib Compensa VIG grupi investeerimispõhimõtteid, sealhulgas VIG grupi kehtestatud ESG-strateegiat. Eelnimetatud strateegia kohaselt tuleb investeerimisotsuste tegemisel vältida järgmiseid valdkondi:

  • relvasektor
  • kivisöe sektor

Compensa hoidub investeeringute tegemisest keelatud relvadesse. Keelatud relvade all peetakse silmas kaitsevarustust, selle kasutamist ja tootmist, millest on loobutud nende liigsete kannatuste põhjustamise tõttu, ning mida reguleeritakse mitmete rahvusvaheliste konventsioonidega, nagu näiteks kassettlahingumoona konventsioon, Ottawa konventsioon, tuumarelva leviku tõkestamise leping või bioloogiliste ja keemiarelvade konventsioonid. Ettevõtteid hinnatakse nende tegevuse põhjal järgmistes valdkondades: bioloogilised ja keemiarelvad, kassettlahingumoon (sealhulgas kõikvõimalikud käivitamissüsteemid), jalaväemiinid, miinide maha panemise süsteemid ja muud miinisüsteemid, tuumarelvad ja laskemoon. Uute vastuoluliste relvatüüpide, näiteks pimestavate laserrelvade välja töötamist, samuti rahvusvaheliste eeskirjade koostamist, jälgitakse pidevalt, võttes arvesse kättesaadavat teavet. Sel viisil on võimalik ka need relvad tulevikus piirangute nimekirja lisada.

Compensa järgib VIG grupi kliimamuutuste strateegias kehtestatud kivisöe sektori / kivisöe energia strateegiat. Kivisüsi on kasvuhoonegaaside heitekoguste ja seega ka globaalse kliimamuutuse üks peamisi põhjuseid. Seetõttu hoidub ettevõte uute investeeringute tegemisest ettevõtetesse, mis teenivad üle 30% oma tuludest kivisöe kaevandamisest või toodavad üle 30% elektrienergiast kivisöest, kaevandavad aastas üle 20 miljoni tonni kivisütt või toodavad aastas üle 10 GW energiat kivisöest.

Olemasolevaid positsioone eelnimetatud sektorites jälgitakse pidevalt ning nõuetele mittevastavatest investeeringutest portfellis loobutakse. Compensa on võtnud endale kohustuse likvideerida kõik sobimatud investeeringud oma investeerimisportfellist aastaks 2035.

Investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara valimine ja ülevaatamine

Investeerimisriskiga elukindlustuse alusvara valimise ja ülevaatamise protsessis võetakse arvesse järgmiseid kriteeriume: investeerimisfondi / portfelli tootlus, riskitase, investeerimisvõimaluste mitmekesistamine, hinnakujundus, ajaloolised andmed, regulatiivsete nõuete täitmine, teenuse üldine tase ja investeeringute haldamise kvaliteet, likviidsus ning investeerimisfondi / portfelli reiting.

 

Teave investeerimisotsuste kõige olulisemate ebasoodsate mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele

Investeerimisotsused võivad avaldada jätkusuutlikkusteguritele negatiivset, olulist või tõenäoliselt olulist mõju, sellise mõju tekkele kaasa aidata või olla sellega seotud. Jätkusuutlikkustegurid hõlmavad keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja töötajatega seonduvaid asjaolusid, inimõiguste austamist ning korruptsioonivastase võitluse ja altkäemaksuvastase võitlusega seonduvaid asjaolusid. Kõige olulisema ebasoodsa mõju all peetakse silmas investeerimisotsuste mõju, millel on negatiivsed tagajärjed jätkusuutlikkusteguritele.

Compensa ei võta hetkel investeerimisotsuste tegemisel arvesse kõige olulisemad ebasoodsaid mõjusid jätkusuutlikkusteguritele. Võimalikke negatiivseid mõjusid jätkusuutlikkusteguritele minimeeritakse läbi VIG grupi ESG-strateegias kehtestatud välistamiskriteeriume kohaldamise seoses keelatud relvade ja kivisöega ning investeerimisportfelli mitmekesistamise kaudu.

Compensa eesmärk on teadlikult suurendada jätkusuutlike investeeringute osakaalu oma investeerimisportfellis. Tulevikus kavatseb Compensa võtta investeerimisotsuste tegemisel arvesse kõige olulisemaid ebasoodsaid mõjusid ning avaldada asjakohase teabe vastavalt kehtivatele regulatiivsetele nõuetele.

Teave ebasoodsate mõjude kohta jätkusuutlikkusteguritele nõustamisprotsessis

Compensa ei võta hetkel nõustamisprotsessis arvesse kõige olulisemaid ebasoodsaid mõjusid jätkusuutlikkusteguritele. Ettevõte pakub investeerimisriskiga elukindlustuslepingute alusvarana mitmesuguseid investeerimisfonde / portfelle. Klient võib investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusvaraks valida ühe või mitu investeerimisfondi / portfelli, seahulgas muuta lepingu investeerimisstruktuuri kogu kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul. Seetõttu võivad kindlustuslepingu kõige olulisemad ebasoodsad mõjud varieeruda sõltuvalt kliendi poolt valitud alusvarast ja investeerimisstruktuurist.

Tasustamispõhimõtted

Compensa tasustamispõhimõtted põhinevad VIG grupi tasustamise standarditel. Tasustamise poliitikad on kooskõlas Compensa äristrateegia ja riskistrateegiaga, väärtuste ning pikaajaliste eesmärkidega. Rakendatud tasustamistavad edendavad usaldusväärset ja tõhusat riskijuhtimist ning ei soodusta ülemäärast riskide võtmist, sealhulgas suurendamast ettevõtte avatust jätkusuutlikkusriskidele Compensa poolt aktsepteeritud riskitaluvuse piire ületavas määras.

Soovite nõustamist või lepingut sõlmida?