Lisakasumi arvestamine

Lisakasumi arvestamise põhimõtted

Lisakasumi arvestamise põhimõtted investeerimisriskita kogumiskindlustustele

Lisakasum on kindlustusandja kindlustustegevusest (va kohustuslik kogumispension) saadud tulu, mille kindlustusandja võib lisada kindlustuslepingu reservile kindlustuslepingu kogumisperioodi jooksul. Otsuse lisakasumi jaotamise ja selle suuruse kohta teeb iga kalendriaasta lõpus Compensa nõukogu.  Kindlustusvõtjaid teavitatakse lisatud lisakasumist kirjalikult. 

Lisakasumi jaotamises osalevad kõik Compensas sõlmitud investeerimisriskita kogumiskindlustuse, laste kogumiskindlustuse ja pensionikindlustuse lepingud, mis on jõustunud hiljemalt kalendriaasta 30. novembriks.

Lisakasumi ja lisaintressi arvutamine toimub vastavalt Compensa lisakasumi jaotamise kindlustustehnilisele äriplaanile ja investeerimisriskita kogumiskindlustuste kindlustustehnilistele äriplaanidele.

Lisakasumi jaotamises on osalenud kindlustuslepingud, mille garanteeritud tootlus kogumisperioodil on väiksem tabelis toodust. Koos garanteeritud tootlusega ja makstud lisakasumiga oli nende lepingute tootlus kogumisperioodil aastate lõikes alljärgnev:

2022 1,5%
2021 1%
2020 1%
2019 1%
2018 1,5%
2017 2%
2016 2%
2015 lisakasumit ei makstud
2014 2,75%
2013 3,25%

 

Lisakasumi arvestamise põhimõtted kohustusliku kogumispensionikindlustuse (II samba) lepingutele

Seadusest tulenevalt on kindlustusandjal kohustus hoida II samba lepingute portfelli ning arvestusi teistest kindlustustoodetest eraldi. Otsuse lisakasumi jaotamise ja selle suuruse kohta teeb Compensa nõukogu peale majandusaasta aruande kinnitamist. Kindlustusvõtjaid teavitatakse otsusest lisakasumi lisamise kohta kirjalikult.

Lisakasumi jaotamisel suurendatakse kasumi tekkimises osalenud  II samba lepingute kõiki tulevasi pensionimakseid võttes aluseks iga II samba lepingu osakaalu II samba lepingute kasumi tekkimises. Kui tulevased pensionimaksed suureneksid vähem kui 5% võrra, võib Compensa jaotatud lisakasumi koos lepingujärgse järgmise pensionimaksega välja maksta.

Aastatel 2009-2020 ei ole II samba lepingute kasumit tekkinud ning seetõttu lisakasumit II samba lepingutele arvestatud ei ole. Detailsemat infot II samba lepingute tulude ja kulude kohta saate lugeda siit.

 

Võta meiega ühendust
Tule nõustamisele
Võta ühendust
Veebikontor